Photos

Photos of some previous trips to Strasbourg throughout the years.

strasbourg9
strasbourg9
Strasbourg Trip 2013
« 1 of 9 »
2014 Trip to Strasbourg
2014 Trip to Strasbourg
« 1 of 9 »
8 Paris - River Seine 2004
8 Paris - River Seine 2004
« 1 of 7 »
7 In the UN building
7 In the UN building
« 1 of 8 »